پاتوق عطر

section-icon

اعتبارات

فهرست تمام امتیازات!

انجام ماموریت!

جوایز اعتباری

ارسال بروزرسانی وضعیت پروفایل کاربری

توضیحات ماموریت

نامحدود

حد جایزه

2

تغییر آواتار پروفایل کاربری

توضیحات ماموریت

1 در هفته

حد جایزه

5

تغییر تصویر کارو پروفایل کاربری

توضیحات ماموریت

1 در روز

حد جایزه

5

پذیرش درخواست دوستی

توضیحات ماموریت

1 در ماه

حد جایزه

5

به دنبال

کسر اعتبارات

حذف وضعیت پروفایل کاربری

توضیحات ماموریت

1 در ماه

حد کسر

4

ترک گروه

توضیحات ماموریت

1 در روز

حد کسر

5

حذف دوستی

توضیحات ماموریت

نامحدود

حد کسر

10